Pergamon Splash

Pergamon Splash
about this image:

Provisional logo for pregamon.app, the virtual city on Cardano